May 6, 2016

Raspberry Pi Camera v1 vs v2

Shots taken with Raspberry Pi Camera v1 (first image) and v2 (second image).
v1 v2

Options: raspistill -awb fluorescent
Board: Raspberry Pi 3 Model B

Posted by Nao Iizuka <iizuka@kyu-mu.net>
Powered by Bitter